Tipologies Cloud

Descripció dels diferents tipus de cloud i les seves característiques més importants

Plataformes Cloud

Plataformes cloud disponibles a la Generalitat de catalunya

Devops

Model Devops

Tasques OPS del desenvolupament al Cloud

En aquest article es descriuen les tasques OPS del model DEVOPS aplicat als entorns cloud GENCAT.

Procés de desplegament de solucions Cloud

Descripció simplificada del procés de desplegament de solucions Cloud

Comunicació proveïdors d'aplicacions amb Suport Cloud

Canals de comunicació disponibles pels proveïdors d'aplicacions amb Suport Cloud

Plataformes CaaS

Documentació referent a les plataformes basades en contenidors

Plataformes xPaaS

Documentació referent a les plataformes xPaaS

Elements del catàleg DBaaS

Descripció dels elements DBaaS disponibles a la Generalitat de Catalunya.

Plataformes IaaS

Documentació referent a les plataformes IaaS

Monitoratge i traces als contenidors

Informació per accedir al monitoratge i traces a les diferents plataformes de contenidors.