Publicació Catàleg Tècnic de Dades - Maig22


25-05-2022
Darrera actualització: 25-05-2022

Introducció

El dia 25/05/2022 s’ha fet una nova actualització del Catàleg Tècnic de Dades per incorporant entitats i mantenir les publicades.

Novetats

En la darrera actualització del Catàleg Tècnic de Dades, publicada el 25/05/2022, s’han realitzat les accions següents:

 • S’han incorporat dins del grup d’obligat compliment 4 noves entitats:

  • Relació amb Expedient
  • Tipus Notificació
  • NC (Productes comerç exterior) revisió any 2021
  • PRODCOM EIP (productes industrials) revisió any 2019
 • S’ha evolucionat l’entitat Unitats poblacionals Espanya per ajustar el seu conjunt de valors a la darrera versió del fitxer font de dades actualitzat a l’abril de l’any 2022.

 • S’han eliminat entitats del grup d’entitats pendents d’aprovació perquè s’ha desprioritzat la seva validació:

  • Tipus unitat orgànica, Unitat orgànica, Vegueries, Torres de radiocomunicació i Àmbit territorial de planificació

Per a més informació sobre la Gestió Tècnica de Dades podeu consultar: