Darrera actualització: 22-09-2022

Jenkins

Introducció

Jenkins és l’eina implantada al SIC per a la integració contínua en el desenvolupament de software. Es tracta d’un servei en el que, a partir de la definició previa de tasques (jobs), es construeixen les aplicacions, es versionen, es realitzen anàlisis de qualitat, s’executen tests i inclús es despleguen als entorns preproductius i productius. Està basat en el projecte Hudson.
Jenkins proporciona un entorn de treball i desplegament automatitzat estalviant temps i diners durant la vida d’un projecte.


Nexus és l’eina implantada al SIC com a administrador central de biblioteques que facilita la col·laboració eficient entre els diferents col·laboradors i equips implicats. Permet crear servidors proxy, recopilar i administrar les dependències externes, ja siguin de tercers o pròpies. És compatible amb llibreries de diferents tecnologies: llibreries Java, paquets NuGet, paquets NPM i paquets bower.
Actualment aquest servei és administrat per l’equip del SIC i només permet consultar la informació de repositoris públics.

Beneficis de la integració continua

Un resum dels beneficis de la integració continua seria el següent:

 • Millora la qualitat del codi: la integració continua contribueix en minimitzar els problemes en els sistemes per errors de codi. Proveeix un codi més robust millorant la qualitat del programari.
 • Detecció d’errors més ràpida i fàcil: al poder realitzar construccions contínuament, de forma periòdica, és més fàcil detectar errors i poder donar-hi solució el més aviat possible.
 • Redueix tasques repetitives i manuals: amb processos automàtics es garanteix que els processos es realitzen sempre aplicant els mateixos estàndards.
 • Visibilitat de l’evolució del projecte: es pot tenir una visió de l’evolució de la qualitat del codi i un registre de l’evolució i publicació de les versions del codi.
 • Millora de la confiança del treball realitzat: al garantir una qualitat del codi i poder realitzar entregues de forma més periòdica, els responsables poden tenir major confiança del treball realitzat i entregat.

Modalitats de desplegament

Es contemplen diverses modalitats de desplegament:

 • Automàtica al cloud: es construeixen els artefactes i es despleguen al cloud. En el desplegament als entorns de PRE i PRO, es requerirà conformitat prèvia on es sol·licitarà informació per a generar automàticament un tiquet Remedy CRQ amb l’evolutció del desplegament. Aquesta modalitat no aplica als desplegaments on-premise.

 • Delegada: es construeixen els artefactes, es lliuren a través del servei de gestió de binaris i posteriorment es delega als CPD el desplegament automàtic dels artefactes mitjançant un sistema de llibreries compartides. En aquest cas, si es produeix un error en el desplegament, de cara a tractar-lo i reportar-lo, caldrà aplicar el següent criteri:

Codi d’error Responsable
-1xx Equip SIC
-2xx Proveïdor d’infraestructures (Cpd)
-3xx Lot d’aplicacions

Igual que amb el desplegament automàtic al cloud, en el desplegament als entorns de PRE i PRO, es requerirà conformitat prèvia on se sol·licitarà informació per a generar automàticament un tiquet Remedy CRQ amb l’evolució del desplegament.

 • Semiautomàtica: es construeixen els artefactes, es lliuren a través del servei de gestió de binaris i es genera un tiquet Remedy CRQ en mode “Draft” (que cal acabar d’emplenar segons l’operativa establerta per gestio de canvis) per a que CPD/LdT dugui a terme el procés de desplegament. Aquesta modalitat requerirà conformitat prèvia i les accions prèvies davant una possible marxa enrere aniran a càrrec de CPD/LdT.

Actualment, el sistema previst per entorn seria el següent:

 • Entorn INT: modalitat delegada, semi-automàtica o, en el cas de desplegaments al cloud, modalitat automàtica. IMPORTANT: En cas d’aplicar la modalitat semi-automàtica, donat la majoria de proveïdors disposen d’accés als servidors per a fer els desplegaments, el sistema s’encarregarà de lliurar els binaris però no generarà cap tiquet Remedy amb les instruccions de desplegament.
 • Entorn PRE/PRO: modalitat semiautomàtica o, en el cas de desplegaments al cloud, la modalitat automàtica.
 • Altres entorns: caldrà establir l’ordre d’execució d’etapes i la modalitat de desplegament aplicable.

Funcionament

Accés als serveis

Podrà accedir a Jenkins mitjançant el següent enllaç: https://icdc.sic.intranet.gencat.cat
Per a poder accedir via VPN cal assegurar que es disposa de connectivitat pel port 443/TCP i, en cas de no disposar de connectivitat, caldrà obrir una petició demanant l’obertura de Firewalls dels seus entorns.

Haurà d’autenticar-se amb de les seves credencials d’accés GICAR. Els Release Manager, responsables de lot i tècnics de CPD disposaran d’accés al servei. Si no disposa d’accés, haurà de sol·licitar-ho al seu responsable.

Jenkins


Podrà accedir a Nexus mitjançant el següent enllaç: https://hudson.intranet.gencat.cat/nexus/

Nexus

Relació de tasques i detalls de les execucions

Una vegada fet el login s’accedeix a la llista de jobs en execució i la relació de jobs disponibles per l’usuari amb la informació més rellevant: nom, estat del darrer muntatge (Status) i el nivell de salut general del projecte (Weather) basat en l’estabilitat, cobertura i tests realitzats. Aquest nivell de salut es pot definir per a cada projecte i es basa en el número de construccions que han anat bé o malament, així com en el percentatge de proves i indicadors d’anàlisi.

De cadascuna de les tasques, es pot consultar la configuració, historial, estadístiques, resultats i situació mitjançant l’enllaç habilitat. A més, es mostrarà una gràfica amb les darreres execucions i el resultat de cadascuna de les seves etapes. Per tal de disposar de la informació detallada de passes realitzades i logs generats haurà de dirigir-se a l’opció “Console Output”. Al final d’aquest log es mostrarà el resultat general de l’execució: SUCCES, FAILED o ABORTED, que serà notificat per correu electrònic als responsables assignats.

Execució de tasques

Les tasques s’executaran a demanda quan l’usuari iniciï el desplegament mitjançant l’opció BuildWithParameters.

Etapes de desplegament

Els jobs multi-etapa realitzen multitud d’accions organitzades en STAGES. En cas de produir-se incidències a qualsevol de les seves etapes el job es cancel·larà i es notificarà per correu electrònic.

Nou projecte

A continuació s’explica breument cadascuna de les etapes de desplegament previstes:

 • Init: inicialitzacions internes.

 • Checkout: descàrrega del codi font del projecte a l’espai de treball.

 • Prepare Builder: construcció de la possible imatge Docker pròpia de Build que serà utilitzada, en la següent etapa, per a la compilació i construcció d’artefactes.

 • Build: compilació i construcció d’artefactes en funció de la tecnologia i les eines emprades.

 • Build Tag: generació del tag de Build al repositori de codi. Aquest tag marca que es tracta d’una versió construïble. Per exemple: 1.0.0-B001.

 • Static Code Analysis: etapa prevista per a l’enviament del codi font del projecte a l’eina d’anàlisi estàtic de codi de l’Oficina de Qualitat i comprovació de les corresponents Quality Gates.

 • Security Test: etapa prevista per a l’execució de tests de seguretat.

 • Unit Test: etapa prevista per a l’execució de tests unitaris.

 • Release Tag: generació del tag de Release Candidate al repositori de codi. Aquest tag marca que es tracta d’una versió desplegable. Per exemple: 1.0.0.

 • Artifact Archive: etapa prevista per a l’arxivament dels artefactes generats.

 • Bake Validations: per als desplegaments al cloud, validació prèvia de la imatge Docker de l’aplicació (DockerFile).

 • Image Bake: per als desplegaments al cloud, construcció de la imatge Docker de l’aplicació (DockerFile).

 • Image Validations: per als desplegaments al cloud, validació de vulnerabilitats de la imatge Docker de l’aplicació (DockerFile).

 • Per a entorns no productius (Integració):

  • Deploy Confirmation: si el desplegament a l’entorn no productiu requereix conformitat prèvia, l’usuari haurà d’aprovar manualment l’inici del desplegament a l’entorn un cop verificades les etapes anteriors.

  • Prev-Deploy: execució de possibles tasques prèvies al desplegament de l’aplicació a l’entorn no productiu.

  • Deploy: desplegament de l’aplicació segons la modalitat de desplegament aplicable a l’entorn no productiu.

  • Post-Deploy: execució de possibles tasques posteriors al desplegament de l’aplicació a l’entorn no productiu.

  • Smoke Test: etapa prevista per a la verificació ràpida a l’entorn no productiu per tal d’assegurar que l’aplicació funciona correctament i no té defectes evidents.

  • Environment Tag: generació del tag d’entorn al repositori de codi. Tag que marca que es tracta d’una versió desplegada a l’entorn corresponent. Per exemple: 1.0.0-integration.

 • Per a l’entorn de Staging (Preproducció):

  • Deploy Confirmation: si el desplegament a l’entorn de Preproducció requereix conformitat prèvia o bé és necessari introduir informació per a la generació del tiquet Remedy CRQ, l’usuari haurà d’aprovar manualment l’inici del desplegament a l’entorn un cop verificades les etapes anteriors.

  • ITSM Register: generació automàtica d’un tiquet Remedy CRQ per a la traçabilitat dels desplegaments automàtics a l’entorn de Preproducció.

  • Prev-Deploy: execució de possibles tasques prèvies al desplegament de l’aplicació a l’entorn de Preproducció.

  • Deploy: desplegament de l’aplicació segons la modalitat de desplegament aplicable a l’entorn de Preproducció.

  • Post-Deploy: execució de possibles tasques posteriors al desplegament de l’aplicació a l’entorn de Preproducció.

  • Smoke Test: etapa prevista per a la verificació ràpida a l’entorn de Preproducció per tal d’assegurar que l’aplicació funciona correctament i no té defectes evidents.

  • Stress Test: etapa prevista per a les proves de resistència a l’entorn de Preproducció per tal de verificar l’estabilitat i fiabilitat de l’aplicació.

  • Acceptance Test: etapa prevista per a les proves d’acceptació a l’entorn de Preproducció per tal de verificar que el sistema compleix les especificacions de negoci i és acceptable per al lliurament.

  • Exploratory Test: etapa prevista per a les proves exploratòries a l’entorn de Preproducció per tal de verificar els resultats obtinguts pels diferents casos de prova que es defineixin.

  • Environment Tag: generació del tag d’entorn al repositori de codi segons es tracta d’una versió desplegada a l’entorn corresponent. Per exemple: 1.0.0-preproduction.

  • ITSM Close: tancament automàtic del tiquet Remedy CRQ generat per a la traçabilitat dels desplegaments automàtics a l’entorn de Preproducció.

 • Per a l’entorn de Production (Producció):

  • Deploy Confirmation: si el desplegament a l’entorn de Producció requereix conformitat prèvia o bé és necessari introduir informació per a la generació del tiquet Remedy CRQ, l’usuari haurà d’aprovar manualment l’inici del desplegament a l’entorn un cop verificades les etapes anteriors.

  • ITSM Register: generació automàtica d’un tiquet Remedy CRQ per a la traçabilitat dels desplegaments automàtics a l’entorn de Producció.

  • Prev-Deploy: execució de possibles tasques prèvies al desplegament de l’aplicació a l’entorn de Producció.

  • Deploy: desplegament de l’aplicació segons la modalitat de desplegament aplicable a l’entorn de Producció.

  • Post-Deploy: execució de possibles tasques posteriors al desplegament de l’aplicació a l’entorn de Producció.

  • Smoke Test: etapa prevista per a la verificació ràpida a l’entorn de Producció per tal d’assegurar que l’aplicació funciona correctament i no té defectes evidents.

  • Probe Test: etapa prevista per a la verificació de sondes a l’entorn de Producció per tal d’assegurar que l’aplicació funciona correctament.

  • Environment Tag: generació del tag d’entorn al repositori de codi. Tag que marca que es tracta d’una versió desplegada a l’entorn corresponent. Per exemple: 1.0.0-production.

  • ITSM Close: tancament automàtic del tiquet Remedy CRQ generat per a la traçabilitat dels desplegaments automàtics a l’entorn de Producció.

Les pipelines generades no permetran execucions concurrents i els punts d'aprovació manual expiraran en 30 dies.

Versionat

La versió dels projectes ha de ser sempre incremental, és a dir, qualsevol nova actualització de codi lliurat al SIC ha d’anar acompanyat d’un increment de la versió. Per tant, no es permetrà que el projecte desplegui una versió igual o inferior a una versió prèviament desplegada. En cas contrari, es podria induir a error o confusió en els futurs desplegaments de preproducció i producció. Per exemple, no se sabria quina versió d’integració està desplegada a l’entorn de preproducció.

Artefactes generats i gestió de possibles marxes enrere

Com a resultat de la construcció es generarà un conjunt d’artefactes, bàsicament components estàtics i dinàmics. Els artefactes no queden emmagatzemats a l’espai de treball pel que la marxa enrere passaria per recuperar la versió anterior del codi del projecte per a que es tornin a construir i desplegar els artefactes anteriors. Pel que fa als entorns de preproducció i producció, la marxa enrere es delegarà als procediments de desplegament realitzats per CPD.

Integració amb ITSM

Es contemplen dues modalitats d’integració amb ITSM per a generar tiquet Remedy CRQ dels desplegaments als entorns de Preproducció i Producció:

 • Automàtica: en el cas de modalitat de desplegament automàtic al cloud o delegat, i amb la informació proporcionada per l’usuari, el sistema s’encarrega de generar, actualitzar i tancar automàticament els tiquets Remedy CRQ associats a cada desplegament permetent la traçabilitat dels desplegaments sense que es requereixi cap intervenció manual per part de l’usuari.

 • Mode Draft: en cas de modalitat de desplegament semiautomàtica, el sistema s’encarrega de generar una plantilla de petició de canvi que el proveïdor ha d’acabar de complimentar per a poder sol·licitar a Cpd el corresponent desplegament.

Amb aquestes dues modalitats d’integració, s’assoleix l’objectiu de disposar de tota la informació necessària per a realitzar l’auditoria de l’activitat dels desplegaments als entorns de Preproducció i Producció de les aplicacions.

Autoservei de pipelines

L’Autoservei de pipelines permet als usuaris la generació de pipelines per a l’automatització de la construcció i el desplegament de les aplicacions a partir de la configuració d’una sèrie de fitxers en format YML. D’aquesta manera, els proveïdors d’aplicacions disposen d’autonomia per a configurar el seu comportament. Per a més informació: Autoservei de pipelines

Matriu de tecnologies de construcció

Les tecnologies de construcció d’aplicacions serveixen per gestionar el cicle de vida d’una aplicació o algunes de les seves fases. Aquesta normativa del SIC no invalida l’Estàndard pel full de ruta del programari, ans al contrari, l’estén per a acabar de concretar els requeriments propis del SIC.

El SIC actualment utilitza la tecnologia Docker per a disposar d'un entorn aïllat i immutable de construcció que, a més pugui ser utilitzat i testejat pels propis proveïdors. Addicionalment, es contempla l'ús d'entorns propis de construcció proporcionats pels proveïdors (DockerFile) que opcionalment podran estendre del catàleg d'imatges corporatiu.
Veure: Catàleg d'imatges corporatiu.


A continuació, s’exposen les tecnologies i les versions amb les que el SIC és compatible d’entrada.

Microsoft

Versió .NET Core Versió MSBuild
3.1 16.7

Maven/JDK

Versió Maven Versió JDK
2.2 7
8
3.6 7
8
11-openjdk

Ant/JDK

Versió Ant Versió JDK
1.8 8
1.10 8

Node/npm

Versió Node Versió Npm
4 2.15
6 3.10
8 6.4
10 6.11
12 6.12
14 6.14
16 8.3

L’única eina que va lligada en certa manera amb la versió de Node és npm. La resta d’eines de cicle de vida, tals com ng de Angular (framework de frontend recomanat per Arquitectura CTTI i el CS Canigó), bower, gulp i grunt, s’han de definir com a dependències a l’aplicació (fitxer package.json) i instal·lar-los a la construcció de l’aplicació via npm install.

Hugo (Webs estàtiques)

Versió
0.27

Matriu de desplegament en servidors (IAAS)

Si es volen fer servir les tasques de desplegaments automatitzats des de SIC, caldrà escollir la modalitat de desplegament DELEGADA per a que l’aplicació es desplegui sobre un dels següents proveïdors d’infraestructures i tipus de servidor:

Proveïdor Tipus de servidor
Cpd1 -
Cpd2 -
Cpd3 Tomcat
Apache
Oracle
Cpd4 Weblogic
Apache
Oracle

Les tasques d’execució de desplegament automatitzat fan un redesplegament de l’aplicació i no pas un desplegament. Per tant, cal que l’aplicació ja es trobi desplegada prèviament. La petició per a fer aquest primer desplegament de l’aplicació va a càrrec dels proveïdors de l’aplicació.
Si voleu més informació podeu consultar la secció de Guies.
Si teniu qualsevol dubte o problema podeu revisar les Preguntes Freqüents o utilitzar els canals de Suport.