Darrera actualització: 25-11-2021

Introducció

Dins el sistema d’Integració Contínua, el SIC proporciona un servei mitjançant el qual es poden generar automàticament pipelines de construcció i desplegament d’aplicacions, amb el treball col·laboratiu dels proveïdors d’aplicacions i d’infraestructures i sense la intervenció de l’equip del SIC.

En aquest article ens centrarem exclusivament en explicar com preparar l’arxiu ACA (Arxiu de Configuració d’Aplicacions). Si voleu més informació sobre el funcionament d’aquest servei, els requeriments que cal acomplir i altres, podeu consultar la secció Autoservei de pipelines on s’explica de forma detallada.

Format i ubicació

El proveïdor d’aplicacions haurà de configurar l’arxiu /sic/aca.yml dins del repositori del projecte (al primer nivell de carpeta). Es tracta d’un arxiu de text en format YAML en el que cal indicar tota la informació necessària per a la construcció i desplegament de l’aplicació o component.

Configuració

L’arxiu ha de tenir la següent estructura general:

version
info
global-env
components:
 - custom-builder
  build
  deployment
notifications

version

Caldrà indicar la versió de l’arxiu ACA. Aquesta versió segueix un versionat diferent del de l’aplicació o component, ja que cada increment de versió es correspondrà amb canvis en les especificacions de construcció i/o desplegament. El seu valor ha de seguir el format estàndard: <versioMajor>.<versioMenor>.<pegat>. La versió actual és:

version: 2.0.0

info

Aquest element contindrà informació general del component:

info:
 version
 description

info.version

Versió funcional de l’aplicació o component que ha d’acomplir l’Estàndard de versions. Per exemple:

info:
 version: 1.0.0

NOTA: Si es vol automatitzar la versió es pot optar per eliminar aquest element i fer ús del descriptor sic.yml.
Per a més informació: Howto automatitzar el descriptor sic.yml.

info.description

Descripció de l’aplicació o component. Es tracta d’un camp de lliure contingut. Per exemple:

info:
 description: Backend de l'aplicació de Gestió de Continguts CTTI

global-env

Relació de variables globals necessàries per a l’execució de la pipeline. Les variables requerides en cada cas dependran de les necessitats de desplegament aplicant els següents criteris:

Per al desplegament a l’Openshift:

Variable Valor
CONTAINER_DOCKERFILE_PATH Ruta i nom del Dockerfile que s’utilitzarà per a crear el contenidor de l’aplicació a desplegar a Openshift
CONTAINER_IMAGE_NAME Nom de la imatge que se li assignarà al contenidor que es desplegarà a Openshift
DEPLOYMENT_TYPE Tipus de desplegament a Openshift. Possibles valors: DeploymentConfig, Deployment i StatefulSet
VOLUME_NAME Micro frontends: nom del volum compartit entre els diferents WebComponents on estarà el contingut web
CONTENT_SOURCE Micro frontends: ruta del contingut generat durant la fase de construcció i que es copiarà a la carpeta destí
CONTENT_DESTINATION Micro frontends: directori destí del volum compartit en el que es copiarà el contingut generat durant la fase de construcció

Per al desplegament a Kubernetes IBMCloud i CaaS:

Variable Valor
CONTAINER_DOCKERFILE_PATH Ruta i nom del Dockerfile que s’utilitzarà per a crear el contenidor de l’aplicació a desplegar a Kubernetes
CONTAINER_IMAGE_NAME Nom de la imatge que se li assignarà al contenidor que es desplegarà a Kubernetes
DEPLOYMENT_TYPE Tipus de desplegament a Kubernetes. Possibles valors: Deployment i StatefulSet
VOLUME_NAME Micro frontends: nom del volum compartit entre els diferents WebComponents on estarà el contingut web
CONTENT_SOURCE Micro frontends: ruta del contingut generat durant la fase de construcció i que es copiarà a la carpeta destí
CONTENT_DESTINATION Micro frontends: directori destí del volum compartit en el que es copiarà el contingut generat durant la fase de construcció

Per al desplegament a WebApp Azure:

Variable Valor
CONTAINER_DOCKERFILE_PATH Ruta i nom del Dockerfile que s’utilitzarà per a crear el contenidor de l’aplicació a desplegar a WebApp Azure
CONTAINER_IMAGE_NAME Nom de la imatge que se li assignarà al contenidor que es desplegarà a WebApp Azure

Per al desplegament a SwarmMe:

Variable Valor
CONTAINER_DOCKERFILE_PATH Ruta i nom del Dockerfile que s’utilitzarà per a crear el contenidor de l’aplicació a desplegar a SwarmMe
CONTAINER_IMAGE_NAME Nom de la imatge que se li assignarà al contenidor que es desplegarà a SwarmMe

Per al desplegament a l’Api Manager:

Variable Valor
APIC_PRODUCT_FILE Ruta i nom del fitxer descriptor per al desplegament de l’aplicació a l’Api Manager

Per al desplegament al CloudFoundry IBMCloud:

Variable Valor
CF_BUILDPACK BuildPack utilitzat per a preparar l’aplicació per a ser desplegada al CloudFoundry. Consultar a Suport Cloud els buildpacks disponibles a la llista d’elements del Catàleg xPaaS
CF_PATH Path de l’artefacte a desplegar al CloudFoundry

Per a la publicació de llibreries al repositori:

Variable Valor
PUBLISH_PARAMS Paràmetres necessaris per a la publicació de llibreries. El valor dependrà de la tecnologia de construcció

On:

 • En el cas de Maven s’executarà la comanda mvn deploy ${PUBLISH_PARAMS} per la qual cosa haurem d’indicar la ruta del fitxer pom.xml. Per exemple: PUBLISH_PARAMS: -f ./pom.xml.

 • En el cas de Npm s’executarà la comanda npm publish ${PUBLISH_PARAMS} per la qual cosa haurem d’indicar la ruta de la llibreria. Per exemple: PUBLISH_PARAMS: dist/lib.

En qualsevol dels casos, es podran indicar paràmetres addicionals per a cada cas particular. La informació interna s’afegirà automàticament a la comanda.

Exemple

Exemple de definició de variables per al desplegament a Openshift:

global-env:
 - CONTAINER_DOCKERFILE_PATH: Dockerfile
 - CONTAINER_IMAGE_NAME: petclinic-test-os
 - DEPLOYMENT_TYPE: DeploymentConfig

components[].custom-builder

Informació per a generar el contenidor que serà l’encarregat de construir l’aplicació o component. Només caldrà indicar aquesta secció en cas que l’aplicació o component no pugui fer ús del Catàleg d’imatges perquè disposa de requeriments propis. En aquest cas, l’element indicarà els diferents passos (steps) per a generar el contenidor, proporcionant informació sobre aquest (container) i les accions a executar (execution). Les imatges podran estendre del Catàleg d’imatges corporatiu.

components[].custom-builder.steps[].container

Informació per a construir la imatge del contenidor que s’encarregarà de la construcció de l’aplicació o component (custom builder). Caldrà afegir l’element local (local) indicant:

 • name: nom que es desitja assignar a la imatge del contenidor

 • path: ruta del Dockerfile de la imatge del contenidor

Per exemple:

components:
 - custom-builder:
   steps:
    - container:
      image:
       local:
        name: 7-768-arp-api-builder
        path: builds/Dockerfile

El nom de la imatge (name) serà referenciada des de la secció de construcció (build).

components[].build

Relació de passes (steps) per a la construcció del projecte segons la següent estructura:

components:
 - build:
   steps:
    - container
     execution

On:

 • container: informació del contenidor encarregat de realitzar la construcció del projecte

 • execution: informació de les comandes que cal executar per a la construcció del projecte

components[].build.steps[].container

Informació del contenidor encarregat de realitzar la construcció del projecte segons la següent estructura:

components:
 - build:
   steps:
    - container:
      image
      resources

On:

 • image: informació de la imatge encarregada de realitzar la construcció del projecte

 • resources: recursos a assignar per a la correcta construcció del projecte (CPU i memòria)

components[].build.steps[].container.image

Informació de la imatge a utilitzar per a la construcció del projecte segons la següent estructura.

components:
 - build:
   steps:
    - container:
      image:
       remote/local

La imatge pot ser de dos tipus:

components[].build.steps[].container.image.remote

Imatge i versió del contenidor constructor (builder) que cal utilitzar d’entre les disponibles al Catàleg d’imatges corporatiu.

Caldrà definir el nom de la imatge (name) segons la següent estructura:

components:
 - build:
   steps:
    - container:
      image:
       remote:
        name

components[].build.steps[].container.image.local

Imatge del contenidor constructor pròpia (custom builder) creada en l’element components[].custom-builder. Caldrà definir el nom de la imatge (name) segons la següent estructura:

components:
  build:
   steps:
    - container:
      image:
       local:
        name
components[].build.steps[].container.resources

Recursos de màquina necessaris per a que el contenidor pugui dur a terme la construcció del projecte. Es definiran els recursos de CPU i memòria del contenidor, tant de limits (recursos màxims) com de request (recursos mínims), segons la següent estructura:

components:
  build:
   steps:
    - container:
      resources:
       limits:
        cpu
        memory
       requests:
        cpu
        memory

On:

 • cpu: recursos de CPU mesurats en unitats de CPU. 1 CPU equival a 1 vCPU/Core per a plataformes cloud i 1 hyperthread a plataformes on premise. Es permeten sol·licituds fraccionades, per tant, si especifiquem 0.5 equival a la meitat de CPU que un que demana 1 CPU. L’expressió 0.1 equival a l’expressió 100m, que es pot llegir com “cent milicpus” o com a “cent milicores”. Es recomana utilitzar la unitat “milicore” tenint en compte que no es permet una precisió major que 1m.

 • memory: recursos de memòria mesurats en bytes. Podeu expressar la memòria amb un nombre sencer o com un nombre decimal fent ús d’aquests prefixos: G o M, o també podeu usar els equivalents en potencia de dos: Gi o Mi. Es recomana utilitzar la unitat “Mi”.

Cal tenir present que hi ha un màxim de recursos permesos, de tal manera que si se superen es produiran erros en l’execució. Els valors màxims establerts són: 3072Mi de memòria i 3000m de CPU.

Per a més informació sobre l’administració de recursos: https://kubernetes.io/es/docs/concepts/configuration/manage-resources-containers/.

components[].build.steps[].execution

Relació de comandes (commands) que s’han d’executar al contenidor per a la construcció del projecte segons la següent estructura:

components:
  build:
   steps:
    - execution:
      commands

Exemple

Exemple de construcció d’una aplicació Maven 3.6 i Jdk 1.8:

components:
 - build:
   steps:
    - container:
      image:
       remote:
        name: docker-registry.ctti.extranet.gencat.cat/gencat-sic-builders/mvn-builder:1.0-3.6-8
      resources:
       limits:
        cpu: 1000m
        memory: 1024Mi
       requests:
        cpu: 100m
        memory: 128Mi
     execution:
      commands:
       - mvn clean package -Dmaven.test.skip=true

components[].deployment

Informació sobre el repositori de codi font que conté els descriptors en format YML per al desplegament de l’aplicació a l’OpenShift i Kubernetes (scm), així com la relació d’entorns on es desplegarà l’aplicació (enviroments) segons la següent estructura:

components:
 - deployment:
   scm
   environments

On scm indica el repositori on es troben ubicats els orquestradors per a dur a terme el desplegament de l’aplicació.

components[].deployment.enviroments[]

Informació sobre els entorns (name) i les especificitats del desplegament sobre aquests, segons l’estructura següent:

components:
 - deployment:
   environments:
    - name
     deployment-type
     artifacts
     actions

On:

 • name: nom de l’entorn on es desplegarà l’aplicació. Per exemple: “integration”, “preproduction” o “production”.

 • deployment-type: únicament per a desplegaments on-premise, modalitat de desplegament aplicable. Possibles valors: delegated o semiautomatic

 • artifacts: únicament per a desplegaments on-premise, llista d’artefactes que es desplegaran

 • actions: únicament per a desplegaments al cloud, accions a realitzar per al desplegament de l’aplicació diferenciant entre: before-deploy, deploy i after-deploy

components[].deployment.enviroments[].artifacts[]

Únicament per a desplegaments on-premise, informació sobre els artefactes a desplegar indicant el seu: nom (name), ruta (path), tipus (type) i, en cas de desplegament en modalitat delegada, l’identificador de insfraestructura assignat (infrastructure-id), segons l’estructura següent:

components:
 - deployment:
   environments:
    - name:
     deployment-type:
     artifacts:
      name:
      path:
      type:
      infrastructure-id:

On:

 • name: nom de l’artefacte a desplegar

 • path: (opcional) ruta de l’artefacte a partir de l’arrel del projecte utilitzant el caràcter separador “/”. Per defecte, “.”

 • type: tipus d’artefacte a desplegar. Possibles valors: dynamic, static o bbdd

 • infrastructure-id: únicament per al desplegament en modalitat delegada, identificador d’infraestructura proporcionat pel Cpd

Per exemple:

components:
 - deployment:
   environments:
    - name: integration
     deployment-type: delegated
     artifacts:
      - name: bbdd_INT.zip
       path: tmpBBDD
       type: bbdd
       infrastructure-id: id_cpdx_bbdd

Com es pot veure a l’exemple, en el cas de desplegaments de scripts de Base de Dades (type: bbdd) caldrà indicar el nom i ruta de l’artefacte preestablerts pel sistema:

 • name: bbdd_${entorn fitxer plans.xml}

 • path: tmpBBDD

components[].deployment.enviroments[].actions.before-deploy

Informació sobre el possible pas previ al desplegament before-deploy concebut per a poder dur a terme tasques que calgui executar abans del desplegament com, per exemple, modificar l’estat d’un API Gateway. Aquest pas és compatible únicament amb plataformes Openshift i Kubernetes segons la següent estructura:

components:
 - deployment:
   environments:
    - name
     actions:
      before-deploy:
       steps:
        - execution:
          env

On caldrà indicar el detall de les execucions (execution) de cada pas (steps) a realitzar indicant les següents variables d’entorn:

Variable Valor
JOB_NAME_PREFIX Prefix que se li assignarà a la tasca
JOB_IMAGE Nom de la imatge a utilitzar
JOB_WAIT Temps d’espera de la tasca
JOB_ENVS Variables d’entorn necessàries

Per exemple:

components:
 - deployment:
   environments:
    - name: preproduction
     actions:
      before-deploy:
       steps:
        - execution:
          env:
           - JOB_NAME_PREFIX: admin
           - JOB_IMAGE: test-runjob:1.0
           - JOB_WAIT: 60
           - JOB_ENVS: TYPE=PREDEPLOY|KONG_ADMIN_URL=http://api-admin|ENDPOINTS=$(cat deploy.json)
components[].deployment.enviroments[].actions.deploy

Informació sobre el desplegament de l’aplicació deploy segons la següent estructura:

components:
 - deployment:
   environments:
    - name: preproduction
     actions:
      deploy:
       steps:
        - execution:
          env

On caldrà indicar el detall de les execucions (execution) de cada pas (steps) a realitzar indicant les variables requerides en cada cas i que dependran de les necessitats de desplegament aplicant els següents criteris:

Per al desplegament a l’Openshift i Kubernetes IBMCloud i CaaS:
Variable Valor
DESCRIPTORS_PATH Ruta amb els descriptors en format YML dins el repositori definit a l’element scm de components[].deployment per a desplegar l’aplicació a l’Openshift o Kubernetes
DEPLOYMENT_NAME Nom de l’aplicació a l’Openshift o Kubernetes
DEPLOYMENT_WAIT Temps d’espera per al desplegament de l’aplicació a l’Openshift o Kubernetes
Per al desplegament a WebApp Azure:
Variable Valor
WEBAPP_NAME Nom de l’aplicació al WebApp Azure
Per al desplegament a SwarmMe:
Variable Valor
SWARMME_SERVICE_NAME Nom del servei al SwarmMe
SWARMME_SERVICE_DOMAIN Domini del servei al SwarmMe
SWARMME_SERVICE_PATH Ruta del servei al SwarmMe
SWARMME_SERVICE_PORT Port del servei al SwarmMe
SWARMME_REPLICAS Nombre d’instàncies del servei al SwarmMe
EXTRA_PARAMS Paràmetres addicionals associats al desplegament. Consultar a Suport Cloud
Per al desplegament a l’Api Manager:
Variable Valor
APIC_PLAN_MAP Descripció del pla a utilitzar per al desplegament a l’Api Manager. Consultar a Suport Cloud
Per al desplegament al CloudFoundry IBMCloud:
Variable Valor
CF_NAME Nom al CloudFoundry
CF_COMMAND Comanda a executar al CloudFoundry
CF_ENV Variables necessàries per a la correcta execució de l’aplicació, separades per “
Per al desplegament On Premise:
Variable Requerit Descripció Exemple
PLANS_PATH Únicament per al desplegament d’scripts de Base de dades Ruta del fitxer de plans d’execució d’scripts de Base de Dades sql_scripts
PLANS_NAME Únicament per al desplegament d’scripts de Base de dades Nom del fitxer de plans d’execució d’scripts de Base de Dades plans.xml
Per exemple, per al desplegament a l’entorn de Preproducció a l’Openshift i Kubernetes:
components:
 - deployment:
   scm: git.intranet.gencat.cat/0192/orchestrators.git
   environments:
    - name: preproduction
     actions:
      deploy:
       steps:
        - execution:
          env:
           - DESCRIPTORS_PATH: deploys/PRE
           - DEPLOYMENT_NAME: backend-deployment
           - DEPLOYMENT_WAIT: 60
components[].deployment.enviroments[].actions.after-deploy

Informació sobre el possible pas posterior al desplegament after-deploy concebut per a poder dur a terme tasques que calgui executar després del desplegament com, per exemple, modificar l’estat d’un API Gateway. Aquest pas és compatible únicament amb plataformes Openshift i Kubernetes segons la següent estructura:

components:
 - deployment:
   environments:
    - name
     actions:
      after-deploy:
       steps:
        - execution:
          env

On caldrà indicar el detall de les execucions (execution) de cada pas (steps) a realitzar indicant les següents variables d’entorn:

Variable Valor
JOB_NAME_PREFIX Prefix que se li assignarà a la tasca
JOB_IMAGE Nom de la imatge a utilitzar
JOB_WAIT Temps d’espera de la tasca
JOB_ENVS Variables d’entorn necessàries

Per exemple:

components:
 - deployment:
   environments:
    - name: preproduction
     actions:
      after-deploy:
       steps:
        - execution:
          env:
           - JOB_NAME_PREFIX: admin
           - JOB_IMAGE: test-runjob:1.0
           - JOB_WAIT: 60
           - JOB_ENVS: TYPE=POSTDEPLOY|KONG_ADMIN_URL=http://api-admin

notifications

Informació sobre el canal de notificació i destinataris davant accions manuals en espera i informació sobre resultats de les execucions. Actualment, el canal de notificació és mitjançant el correu electrònic, essent necessari indicar la relació de destinataris segons la següent estructura:

notifications:
 email:
  recipients:
   -

Per exemple:

notifications:
 email:
  recipients:
   - correu@domini.cat

Validació

Està previst implementar un sistema de validació que comprovi el format, el contingut i les referències del fitxer en fer la pujada al Sistema de Custòdia de Codi. Fins aleshores, recomanem fer una validació mínima del fitxer utilitzant eines online de validació disponibles com YAML Validator.

Exemples

A continuació s’adjunten exemples dels diferents casos d’ús:
Si voleu més informació podeu consultar la secció de Guies.

Si teniu qualsevol dubte o problema podeu revisar les Preguntes Freqüents o utilitzar els canals de Suport.