Darrera actualització: 24-05-2022

Jenkins

Introducció

Jenkins és l’eina implantada al SIC per a la integració contínua en el desenvolupament de software. Es tracta d’un servei en el que, a partir de la definició previa de tasques (jobs), es construeixen les aplicacions, es versionen, es realitzen anàlisis de qualitat, s’executen tests i inclús es despleguen als entorns preproductius i productius. Està basat en el projecte Hudson.
Jenkins proporciona un entorn de treball i desplegament automatitzat estalviant temps i diners durant la vida d’un projecte.


Nexus és l’eina implantada al SIC com a administrador central de biblioteques que facilita la col·laboració eficient entre els diferents col·laboradors i equips implicats. Permet crear servidors proxy, recopilar i administrar les dependències externes, ja siguin de tercers o pròpies. És compatible amb llibreries de diferents tecnologies: llibreries Java, paquets NuGet, paquets NPM i paquets bower.
Actualment aquest servei és administrat per l’equip del SIC i només permet consultar la informació de repositoris públics.

Beneficis de la integració continua

Un resum dels beneficis de la integració continua seria el següent:

 • Millora la qualitat del codi: la integració continua contribueix en minimitzar els problemes en els sistemes per errors de codi. Proveeix un codi més robust millorant la qualitat del programari.
 • Detecció d’errors més ràpida i fàcil: al poder realitzar construccions contínuament, de forma periòdica, és més fàcil detectar errors i poder donar-hi solució el més aviat possible.
 • Redueix tasques repetitives i manuals: amb processos automàtics es garanteix que els processos es realitzen sempre aplicant els mateixos estàndards.
 • Visibilitat de l’evolució del projecte: es pot tenir una visió de l’evolució de la qualitat del codi i un registre de l’evolució i publicació de les versions del codi.
 • Millora de la confiança del treball realitzat: al garantir una qualitat del codi i poder realitzar entregues de forma més periòdica, els responsables poden tenir major confiança del treball realitzat i entregat.

Modalitats de desplegament

Es contemplen diverses modalitats de desplegament:

 • Automàtica: es construeixen els artefactes i es despleguen al servidors web, servidors d’aplicacions i servidors de bases de dades. Aquesta modalitat no requerirà cap tipus de conformitat prèvia.
 • Delegada: es construeixen els artefactes, es lliuren a través del servei de gestió de binaris i posteriorment es delega als CPD el desplegament automàtic dels artefactes mitjançant un sistema de llibreries compartides.
Codi d’error Responsable
-1xx Equip SIC
-2xx Proveïdor d’infraestructures (Cpd)
-3xx Lot d’aplicacions
 • Semiautomàtica: es construeixen els artefactes, es lliuren a través del servei de gestió de binaris i es genera un tiquet Remedy en mode “Draft” (que cal acabar d’emplenar segons l’operativa establerta per gestio de canvis) per a que CPD/LdT dugui a terme el procés de desplegament. Aquesta modalitat requerirà conformitat prèvia i les accions prèvies davant una possible marxa enrere aniran a càrrec de CPD/LdT.

Actualment, el sistema previst seria el següent:

 • Entorn INT: modalitat semi-automàtica o automàtica, que anirà tendint cap a la modalitat delegada. IMPORTANT: En cas d’aplicar la modalitat semi-automàtica, donat la majoria de proveïdors disposen d’accés als servidors per a fer els desplegaments, el sistema s’encarregarà de lliurar els binaris però no generarà cap tiquet Remedy amb les instruccions de desplegament.
 • Entorn PRE/PRO: modalitat semiautomàtica o, en el cas de desplegaments al cloud, la modalitat automàtica.
 • Altres entorns: caldrà establir l’ordre d’execució d’etapes i la modalitat de desplegament aplicable.

Funcionament

Accés als serveis

Podrà accedir a Jenkins mitjançant el següent enllaç: https://hudson.intranet.gencat.cat/hudson/
Per a poder accedir via VPN cal assegurar que es disposa de connectivitat pel port 443/TCP i, en cas de no disposar de connectivitat, caldrà obrir una petició demanant l’obertura de Firewalls dels seus entorns.

Haurà d’autenticar-se amb de les seves credencials d’accés GICAR. Els Release Manager, responsables de lot i tècnics de CPD disposaran d’accés al servei. Si no disposa d’accés, haurà de sol·licitar-ho al seu responsable.

Jenkins


Podrà accedir a Nexus mitjançant el següent enllaç: https://hudson.intranet.gencat.cat/nexus/

Nexus

Relació de tasques i la seva execució (jobs)

Una vegada fet el login s’accedeix a la llista de jobs en execució i la relació de jobs disponibles per l’usuari amb la informació més rellevant: nom, estat del darrer muntatge (Status) i el nivell de salut general del projecte (Weather) basat en l’estabilitat, cobertura i tests realitzats. Aquest nivell de salut es pot definir per a cada projecte i es basa en el número de construccions que han anat bé o malament, així com en el percentatge de proves i indicadors d’anàlisi.

De cadascuna de les tasques, es pot consultar la configuració, historial, estadístiques, resultats i situació mitjançant l’enllaç habilitat. En cas de tractar-se de jobs de tipus “pipeline” es mostrarà una gràfica amb les darreres execucions i el resultat de cadascuna de les seves etapes. Per tal de disposar de la informació detallada de passes realitzades i logs generats haurà de dirigir-se a l’opció “Console Output”. Al final d’aquest log es mostrarà el resultat general de l’execució: SUCCES, FAILED o ABORTED. Aquest resultat serà notificat per correu electrònic als responsables assignats.

Els jobs de tipus “pipeline” s’executaran quan es produeixi una pujada d’una nova versió del codi font del projecte per part del lot d’aplicacions, per lo que caldrà limitar la quantitat d’usuaris que utilitzen el servei de custòdia de codi i fer una única pujada amb èxit per versió, moment en el que es realitzarà l’etiquetat definitiu. No obstant, en cas d’error o necessitat de redesplegar, les taques també es podran executar directament mitjançant l’opció “BuildWithParameters”.

Etapes de desplegament

Els jobs multi-etapa realitzen multitud d’accions organitzades en STAGES. En cas de produir-se incidències a qualsevol de les seves etapes el job es cancel·larà i es notificarà per correu electrònic.

Nou projecte

A continuació s’explica breument cadascuna de les etapes de desplegament previstes:

 • Init: inicialitzacions internes.
 • Checkout: descàrrega del codi font del projecte a l’espai de treball.
 • Build image: (opcional) construcció i anàlisi de vulnerabilitats de la possible imatge Docker d’usuari que serà utilitzada, en la següent etapa, per a la compilació i construcció d’artefactes. Es tracta d’una etapa addicional que s’afegirà només si es requereix.
 • Build: compilació i construcció d’artefactes en funció de la tecnologia i les eines emprades.
 • Commit test: etapa prevista per a l’execució de tests de commit, si escau.
 • Unit test: etapa prevista per a l’execució de tests unitaris, si escau.
 • Anàlisi estàtic de codi: enviament del codi font del projecte a l’eina d’anàlisi estàtic de codi de l’Oficina de Qualitat i comprovació de les Quality Gates corresponents.
 • Generació tag de build: generació del tag de Build al repositori de codi conforme es tracta d’una versió construïble.
 • Desplegament a INT: desplegament a l’entorn d’integració, si escau, d’acord amb la modalitat de desplegament aplicable.
 • Smoke test: etapa prevista per a la verificació bàsica a l’entorn d’integració per tal d’assegurar que el projecte s’ha publicat correctament, si escau.
 • Desplegament a PRE: desplegament a l’entorn de preproducció d’acord amb la modalitat de desplegament aplicable. En aquest punt el sistema demanarà conformitat manual per tal de procedir al desplegament.
 • Smoke test: etapa prevista per a la verificació bàsica a l’entorn de preproducció per tal d’assegurar que el projecte s’ha desplegat correctament, si escau. En aquest punt el sistema demanarà conformitat manual per tal de continuar amb les següents etapes.
 • Acceptancy test: etapa prevista per a l’execució de tests automàtics d’acceptació, si escau.
 • Exploratory test: etapa prevista per a l’execució de tests manuals d’acceptació, si escau.
 • Generació tag definitiu: generació del tag definitiu al repositori de codi conforme es tracta d’una versió desplegable a producció.
 • Desplegament a PRO: desplegament a l’entorn de producció d’acord amb la modalitat de desplegament aplicable. En aquest punt el sistema demanarà conformitat manual per tal de procedir al desplegament.
 • Smoke test: etapa prevista per a la verificació bàsica a l’entorn de producció per tal d’assegurar que el projecte s’ha desplegat correctament, si escau. En aquest punt el sistema demanarà conformitat manual per tal de finalitzar l’execució.
Els punts d'aprovació manual de les pipelines expiraran en un termini màxim de 30 dies.

Versionat

La versió dels projectes ha de ser sempre incremental, és a dir, qualsevol nova actualització de codi lliurat al SIC ha d’anar acompanyat d’un increment de la versió. Per tant, no es permetrà que el projecte desplegui una versió igual o inferior a una versió prèviament desplegada. En cas contrari, es podria induir a error o confusió en els futurs desplegaments de preproducció i producció. Per exemple, no se sabria quina versió d’integració està desplegada a l’entorn de preproducció.

Anàlisi del codi

L’anàlisi de codi és un altre dels processos que es passen dins la tasca de construcció. A partir d’unes regles predefinides, s’analitza el codi per tal d’obtenir mètriques d’adherència a estàndards i bones pràctiques. L’Oficina de Qualitat és qui escull l’eina a utilitzar per a aquesta revisió de codi.

Artefactes generats i gestió de possibles marxes enrere

Com a resultat de la construcció es generarà un conjunt d’artefactes, bàsicament components estàtics i dinàmics. Els artefactes no queden emmagatzemats a l’espai de treball per lo que la marxa enrere passaria per recuperar la versió anterior del codi del projecte per a que es tornin a construir i desplegar els artefactes anteriors. Pel que fa als entorns de preproducció i producció, la marxa enrere es delegarà als procediments de desplegament realitzats per CPD.

Publicació de llibreries

Totes les dependències de l’aplicació han de ser accessibles en els repositoris públics configurats al Nexus del SIC. Es pot validar la seva existència accedint a la següent URL: https://hudson.intranet.gencat.cat/nexus.

En cas de tractar-se d’una llibreria pròpia amb codi repositat al SIC, caldrà construir un job d’instal·lació de dependències. En aquest cas, les etapes es simplificaran considerablement de forma que bàsicament es construeixi l’artefacte i es publiqui al Nexus del SIC.

En cas de tractar-se d’una llibreria de tercers no disponible públicament caldrà obrir una petició de suport funcional de l’aplicació indicant la següent informació:

 • Nom i versió de la llibreria
 • URL on obtenir la llibreria (o adjuntar-la a la pròpia petició Remedy)
 • Característiques i funcionalitat de la llibreria
 • Raons per l’ús de la llibreria

Per a més informació: Canals de suport.

Autoservei de jobs pipeline

L’Autoservei de pipelines permet als usuaris del SIC la generació al vol de pipelines d’automatització de la construcció i del desplegament de l’aplicació sense la intervenció de l’equip del SIC. D’aquesta manera, els equips de cada codi d’aplicació són independents per a preparar la construcció del job corresponent per a cada projecte de GitLab. Per a més informació: Autoservei de pipelines

Matriu de tecnologies de construcció

Les tecnologies de construcció d’aplicacions serveixen per gestionar el cicle de vida d’una aplicació o algunes de les seves fases.
A continuació, s’exposen les tecnologies i les versions amb les que el SIC és compatible d’entrada.

El SIC actualment utilitza la tecnologia Docker per a disposar d’un entorn aïllat i immutable de construcció que, a més pugui ser utilitzat i testejat pels propis proveïdors. Addicionalment, es contempla l’ús d’entorns propis de construcció proporcionats pels proveïdors (DockerFile) que opcionalment podran estendre del catàleg d’imatges corporatiu.
Howto utilitzar imatges Docker Builder

AVÍS: Aquesta normativa del SIC no invalida l’Estàndard pel full de ruta del programari, ans al contrari, l’estén per a acabar de concretar els requeriments propis del SIC.

Microsoft

Tecnologia Versions
MS_Build 4.0
14
15
MS_Deploy 7.1

Maven/JDK

Versió Maven Versió JDK
2.2 7
3.2 6
7
8
3.5 7
8
3.6 * 7
8
11-openjdk

(*) Versió amb suport i manteniment.

Node/npm

Versió Node Versió Npm
4 2.15
6 3.10
8 6.4
10 6.11
12 6.12
14 6.14
16 8.3

L’única eina que va lligada en certa manera amb la versió de Node és npm. La resta d’eines de cicle de vida, tals com ng de Angular (framework de frontend recomanat per Arquitectura CTTI i el CS Canigó), bower, gulp i grunt, s’han de definir com a dependències a l’aplicació (fitxer package.json) i instal·lar-los a la construcció de l’aplicació via npm install.

Hugo (Webs estàtiques)

Versió
0.27
0.73

Matriu de desplegament en servidors (IAAS)

Si es volen fer servir les tasques de desplegaments automatitzat des de SIC, cal que l’aplicació pugui ser desplegada sobre un dels següents servidors:

Microsoft

Tecnologia Versions
MS Web Deploy 3.6

JEE

Tecnologia Versions
Weblogic 9.2, 10.3.x, 11g, 12c
Websphere 6.1, 8.5
Tomcat 5.5, 6, 7, 8, 8.5
JBoss EAP 6.4, EAP 7.1

Les tasques d’execució de desplegament automatitzat fan un re-desplegament de l’aplicació i no pas un desplegament. Per tant, cal que l’aplicació ja es trobi desplegada (en format empaquetat WAR/EAR). La petició per a fer aquest primer desplegament de l’aplicació corre a càrrec dels proveïdors de l’aplicació i en ella s’ha d’indicar a SAU de forma explicita que l’aplicació ha de desplegar-se en format empaquetat (WAR/EAR). Un cop integrada al SIC, qualsevol canvi que es faci en la referència a l’artefacte a desplegar o canvi en el nom de l’aplicació dins el servidor d’aplicacions, ha de ser notificat a l’equip del SIC, ja que en cas contrari el job de desplegament deixarà de funcionar.

BBDD

Tecnologia Versions
Oracle 19c, i anteriors
SQL Server 2014, edició standard i express
PostgreSQL 9.4.8, i anteriors
MongoDB 3.2.5, i anteriors
MySQL 5.7.12, i anteriors
Si voleu més informació podeu consultar la secció de Guies.
Si teniu qualsevol dubte o problema podeu revisar les Preguntes Freqüents o utilitzar els canals de Suport.