Tasques per a integrar una aplicació amb SiteMinder

Darrera actualització: 08-06-2016

Per tal de realitzar la integració d’una aplicació amb SiteMinder (instal·lació de l’agent al frontal web propi de l’aplicació) s’haurà de seguir el següent procediment:

 1. Obertura dels ports dels firewalls per connectar l’Agent de SiteMinder amb el SiteMinder Policy Server. El responsable de l’aplicació sol·licitarà l’obertura dels ports següents:

  Integració Aplicacions GICAR

 2. L’interlocutor de CPD interessat en dur a terme la integració, haurà d’omplir el formulari “Petició d’integració d’una aplicació v3.xls” i enviar-les al sau.tic@gencat.cat, amb la capçalera _PET_ORD_9.34 GICAR_ENTORN_Integració XXXX

 3. L’Administrador de GICAR, aplicarà les configuracions pertinents, i omplirà el formulari i el retornarà al sol·licitant.

 4. El tècnic de sistemes instal·larà l’Agent de SiteMinder en el Servidor Web on resideix el frontal a protegir per SiteMinder, fent ús de la informació lliurada en l’apartat 3 .

 5. L’administrador de GICAR, consensuadament amb els responsables de l’aplicació, aplica les polítiques de seguretat en SiteMinder.

 6. L’integrador de l’aplicació haurà de modificar l’aplicació per poder capturar i tractar les capçaleres HTTP que li envia SiteMinder un cop l’usuari ha estat validat al Directori Corporatiu .

Si l’usuari s’ha autenticat amb usuari i contrasenya contra el obtindrà les següents capçaleres:

 • HTTP_GICAR (conté les dades de l’usuari al DC) = “CODIINTERN=NRDRJN0001;NIF=11112222W;EMAIL=mail.admin@gencat.net;UNITAT_MAJOR=CTTI;UNITAT_MENOR=CTTI Qualitat”

 • HTTP_GICAR_ID (conté el NIF de l’usuari al DC) –> 11112222W

Els detalls d’aquests camps es poden veure en la següent taula:

Integració Aplicacions GICAR

Si l’usuari s’ha autenticat amb certificat:

 • HTTP_GICAR (conté dades si l’usuari està al DC, sino ve buida) = “CODIINTERN=NRDRJN0001;NIF=11112222W;EMAIL=mail.admin@gencat.net;UNITAT_MAJOR=CTTI;UNITAT_MENOR=CTTI Qualitat”

 • HTTP_GICAR_ID (conté el NIF de l’usuari) –> 11112222W

Sota petició podran obtenir-se també les següents capçaleres:

 • HTTP_GICAR_CERT (conté el classification level, el issuer, el subject, i el OID del certificat) –> CLASIFICATIONLEVEL=4;CERTISSUER=C=ES, O=Agencia Catalana de Certificacio (NIF Q-0801176-I), L=Passatge de la Concepcio 11 08008 Barcelona, OU=Serveis Publics de Certificacio ECV-2, OU=Vegeu https://www.catcert.net/verCIC-2 ©03, OU=Secretaria d’Administracio i Funcio Publica, CN=EC-SAFP;CERTSUBJECT=C=ES, O=Centre Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, OU=Serveis Públics de Certificació CPISR-1, OU=Vegeu https://www.catcert.cat/verCPISR-1 ©03, SN=GARCIA GARCIA, G=ALBERT, SERIALNUMBER=46587898A, CN=CPISR-1 ALBERT GARCIA GARCIA;CERTIFICATEPOLICY=1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.81

 • HTTP_GICAR_PSIS: que contindrà la resposta de PSIS completa, i estarà enzipada i codificada en base64. Un cop descodificada i desenzipada s’obtindran les dades en la forma que s’especifica en l’annex D.

A partir d’aquest moment, l’aplicació determinarà els privilegis que té l’usuari que hi accedeix.