Darrera actualització: 08-06-2016

A través d’aquest mecanisme, les aplicacions de la Generalitat que així ho necessitin, podran delegar la seva autenticació, alhora i de forma federada, contra el directori de usuaris de la Generalitat, i el directori d’usuaris de l’EACAT (Administració Local – Ajuntaments i Consells Comarcals), amb usuari i contrasenya.

Aquesta modalitat d’integració permetrà que les aplicacions que s’integrin amb GICAR i que així ho requereixin, amb una sola integració, puguin delegar l’autenticació contra el col·lectiu d’identitats de GENCAT o, en cas que la identitat no es trobi a GENCAT, contra l’EACAT.

L’atribut que s’utilitza per a establir el login contra els dos directoris és el NIF (ja és l’atribut que ara mateix s’utilitza per a fer login actualment per les aplicacions integrades amb GICAR i és l’atribut que l’AOC ens ha posat a disposició de l’EACAT per a fer aquesta integració).

Cal destacar que quan l’usuari s’hagi identificat ok contra el Directori de l’EACAT, GICAR només podrà retornar a les aplicacions integrades, com a atribut de resposta, el DNI de l’usuari autenticat (només assegurem que l’usuari és qui diu ser).

El que fa GICAR en aquest nou muntatge és:

 • Primer autenticar l’usuari si ve amb certificat (capçaleres estàndard de GICAR): GICAR_ID –> NIF
 • En cas que s’hagi autenticat amb usuari i contrasenya, l’anem a buscar primer a DC: GICAR_ID –> NIF
 • En cas que no estigui a DC l’anem a buscar a l’EACAT: GICAR_ID, EACAT_ID –> NIF (L’usuari només s’autenticarà al directori del EACAT, si i només si, no està al directori de la Generalitat)

Es pot veure aquest funcionament en la següent figura:

Integració Aplicacions GICAR

Apuntar que hi ha una capçalera que indica a quin directori s’ha autenticat l’usuari, que és la capçalera HTTP_SM_AUTHDIRNAME. Contindrà els valors “DC” o “EACAT” en funció d’on s’hagi autenticat l’usuari.

En resum, les capçaleres HTTP que es lliuraran a l’aplicació final integrada, en funció de com s’hagi autenticat l’usuari seran:

 1. Accés amb certificat:

  • GICAR_ID –> 00000000T

  • HTTP_GICAR_PSIS –> que contindrà la resposta de PSIS completa, i estarà enzipada i codificada en base64. Un cop descodificada i desenzipada s’obtindran les dades en la forma que s’especifica en l’annex D.

  • SM_AUTHDIRNAME  Contindrà la cadena “Policy Store”

 2. Accés amb usuari del Directori Corporatiu GENCAT

  • GICAR_ID –> 00000000T

  • GICAR –> CODIINTERN=NFCTPR0001;NIF=00000000T;EMAIL=;UNITAT_MAJOR=CTTI (Cent.Telec.i Tecnol.Inf);UNITAT_MENOR=CTTI (Cent.Telec.i Tecnol.Inf)

  • SM_AUTHDIRNAME –> Contindrà la cadena “DC”

 3. Accés amb usuari EACAT (Directori EACAT)

  • EACAT_ID –> 00000000T

  • GICAR_ID –> 00000000T

  • SM_AUTHDIRNAME –> Contindrà la cadena “EACAT”