Darrera actualització: 29-11-2018

GICAR ofereix també un servei per tal d’autenticar usuaris amb certificat digital (autenticació per a col·lectiu de ciutadania) independentment de que estiguin o no en el Directori Corporatiu de la Generalitat. Aquest servei és útil per a aplicacions que han de ser accedides per col·lectius d’usuaris que no poden ser identificats ni com a T1, T2, ni com a T3, i que per tant no tenen relació laboral amb la Generalitat.

Hi ha la possibilitat d’indicar a GICAR que, per una aplicació en concret, permeti, amb certificat digital, l’accés a usuaris que no pertanyin al Directori Corporatiu de la Generalitat. Això s’aconsegueix protegint el recurs en qüestió amb l’esquema d’autenticació anònima.

Descripció del procés d’autenticació utilitzant l’esquema d’autenticació anònima.

El procés que segueix GICAR per a autenticar usuaris és el que s’indica en el següent esquema:

Integració Aplicacions GICAR

A continuació es descriuen els passos que segueix GICAR en aquest esquema d’autenticació:

Si l’usuari no té cap sessió activa li apareixerà un formulari de login, per tal d’introduir les seves credencials, o autenticar-se amb certificat digital. En aquest punt, i tenint en compte l’esquema d’autenticació anònima hi ha tres opcions, que retornen la següent informació:

 1. Autenticació amb usuari i contrasenya per usuaris que estan en el DC:

  Aquesta opció només serà vàlida si l’usuari està donat d’alta en el Directori Corporatiu. SiteMinder validarà que les credencials introduïdes per l’usuari siguin les correctes en el DC, i, si això es compleix, retornarà la informació bàsica de l’usuari a l’aplicació a través de la capçalera HTTP_GICAR i HTTP_GICAR_ID. Exemples de les capçaleres

  HTTP_GICAR (conté les dades de l’usuari al DC) = “CODIINTERN=NRDRJN0001;NIF=11112222W;EMAIL=mail.admin@gencat.net;UNITAT_MAJOR=CTTI;UNITAT_MENOR=CTTI Qualitat”
  
  HTTP_GICAR_ID (conté el NIF de l’usuari al DC) --> 11112222W
  
 2. Autenticació amb certificat per usuaris que estan en el DC:

  Aquesta casuística es dóna quan un usuari intenta accedir al recurs protegit per GICAR amb certificat digital, i aquest es troba en el Directori Corporatiu de la Generalitat. Les capçaleres que es rebran en aquest cas seran les següents:

  HTTP_GICAR (conté les dades de l’usuari al DC) = “CODIINTERN=NRDRJN0001;NIF=11112222W;EMAIL=mail.admin@gencat.net;UNITAT_MAJOR=CTTI;UNITAT_MENOR=CTTI Qualitat”
  
  HTTP_GICAR_ID (conté el NIF de l’usuari) --> 11112222W
  
  De forma opcional i sota petició es podran sol·licitar les següents capçaleres:
  
  HTTP_GICAR_CERT (conté el classification level, el issuer, el subject, i el OID del certificat) --> CLASIFICATIONLEVEL=4;CERTISSUER=C=ES, O=Agencia Catalana de Certificacio (NIF Q-0801176-I), L=Passatge de la Concepcio 11 08008 Barcelona, OU=Serveis Publics de Certificacio ECV-2, OU=Vegeu https://www.catcert.net/verCIC-2 (c)03, OU=Secretaria d'Administracio i Funcio Publica, CN=EC-SAFP;CERTSUBJECT=C=ES, O=Centre Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, OU=Serveis Públics de Certificació CPISR-1, OU=Vegeu https://www.catcert.cat/verCPISR-1 (c)03, SN=GARCIA GARCIA, G=ALBERT, SERIALNUMBER=46587898A, CN=CPISR-1 ALBERT GARCIA GARCIA;CERTIFICATEPOLICY=1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.81
  
  HTTP_GICAR_PSIS: que contindrà la resposta de PSIS completa, i estarà enzipada i codificada en base64. Un cop descodificada i desenzipada s’obtindran les dades en la forma que s’especifica en l’apartat "Descripció del procés per a obtenir la informació de la capçalera HTTP_GICAR_PSIS" d'aquesta mateixa pàgina.
  

  Cal destacar que la capçalera HTTP_GICAR_PSIS és la única capçalera indicada per a obtenir la informació de les diferents entitats de certificació que permet autenticar GICAR, o de nom i cognoms d’usuari autenticat, donat que és la única que conté les dades de forma estructurada.

 3. Autenticació amb certificat per usuaris que no estan en el DC (Autenticació Anònima):

  Aquesta casuística es dóna quan un usuari intenta accedir al recurs protegit per GICAR amb certificat digital, i aquest no pertany al Directori Corporatiu de la Generalitat. Les capçaleres que es rebran en aquest cas seran les següents:

  HTTP_GICAR_ID (conté el NIF de l’usuari) --> 11112222W
  
  HTTP_GICAR_CERT (conté el classification level, el issuer, el subject, i el OID del certificat) --> CLASIFICATIONLEVEL=4;CERTISSUER=C=ES, O=Agencia Catalana de Certificacio (NIF Q-0801176-I), L=Passatge de la Concepcio 11 08008 Barcelona, OU=Serveis Publics de Certificacio ECV-2, OU=Vegeu https://www.catcert.net/verCIC-2 (c)03, OU=Secretaria d'Administracio i Funcio Publica, CN=EC-SAFP;CERTSUBJECT=C=ES, O=Centre Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, OU=Serveis Públics de Certificació CPISR-1, OU=Vegeu https://www.catcert.cat/verCPISR-1 (c)03, SN=GARCIA GARCIA, G=ALBERT, SERIALNUMBER=46587898A, CN=CPISR-1 ALBERT GARCIA GARCIA;CERTIFICATEPOLICY=1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.81
  
  HTTP_GICAR_PSIS: que contindrà la resposta de PSIS completa, i estarà enzipada i codificada en base64. Un cop descodificada i desenzipada s’obtindran les dades en la forma que s’especifica en l’annex D.
  

  Cal destacar que la capçalera HTTP_GICAR_PSIS és la única capçalera indicada per a obtenir la informació de les diferents entitats de certificació que permet autenticar GICAR, o de nom i cognoms d’usuari autenticat, donat que és la única que conté les dades de forma estructurada.

  En el cas de voler obtenir si un usuari s’ha autenticat amb usuari o contrasenya, o amb certificat:

  • Si la capçalera GICAR_PSIS ve informada, l’usuari s’haurà autenticat amb certificat.

  • Si la capçalera GICAR_PSIS NO ve informada, l’usuari NO s’haurà autenticat amb certificat. La capçalera GICAR_PSIS només apareix quan un usuari s’ha autenticat amb certificat.

  En cas de voler obtenir el nom i cognoms de la persona que s’ha autenticat amb certificat, o altres dades del Certificat (excepte el DNI de l’usuari autenticat el qual es pot recuperar fàcilment amb la capçalera HTTP_GICAR_ID), es recomana fer-ho sempre amb la capçalera HTTP_GICAR_PSIS.

Tipus de certificats admesos pel servei d’autenticació anònima de GICAR.

El servei d’autenticació anònima de GICAR està preparat per a poder realitzar l’autenticació de qualsevol certificat reconegut per CatCert (Agència Catalana de Certificació). Actualment les següents entitats són reconegudes per CatCert:

 • Agència Catalana de Certificació (CATCert)

  • Entitat de certificació Secretaria d’Administració i Funció Pública (EC-SAFP)
  • Entitat de certificació Administració Local (EC-AL)
  • Entitat de certificació Parlament (EC-PARLAMENT)
  • Entitat de certificació Universitats i Recerca (EC-UR)
  • Entitat de certificació Universitat Rovira i Virgili (EC-URV)
  • Entitat de certificació idCAT (EC-idCAT)
  • Entitat de certificació Sector Públic (EC-SectorPublic)
  • Entitat de certificació Ciutadania (EC-Ciutadania)
 • Autoridad de Certificación de la Abogacía (AC Abogacía)

 • Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV)

 • Agencia Notarial de Certificación (ANCert)

 • Asociación Nacional de Fabricantes - Autoridad de Certificación (ANF)

 • Camerfima - Certificados Camerales

 • Ceres Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda FNMT - RCM)

 • Direcció General de Policia (DNI-E)

 • Firmaprofesional

 • HealthSign

 • Intercambio Electrónico de Datos i Comunicaciones, SL (AC EDICOM)

 • Izenpe

 • Netfocus (no dóna serveis com a Prestador de Serveis de Certificació)

 • AC Organización Médica Colegial de España (OMC)

 • Servicio de Certificación de Registradores del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (SCR- CORPME)

Descripció del procés per a obtenir la informació de la capçalera HTTP_GICAR_PSIS:

La capçalera HTTP_GICAR_PSIS, si l’usuari s’ha autenticat amb certificat, contindrà la resposta de PSIS completa, i estarà enzipada i codificada en base64. Un cop descodificada i desenzipada la resposta tindrà la següent forma (en groc el nom dels atributs, i en blau el valor que prenen els mateixos:

<dss:VerifyResponse Profile="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:profiles:XSS" xmlns:dss="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:core:schema" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <dss:Result>
  <dss:ResultMajor>urn:oasis:names:tc:dss:1.0:resultmajor:Success</dss:ResultMajor>
  <dss:ResultMinor>urn:oasis:names:tc:dss:1.0:profiles:XSS:resultminor:valid:certificate:Definitive</dss:ResultMinor>
 </dss:Result>
 <dss:OptionalOutputs>
  <dss:ProcessingDetails>
   <dss:ValidDetail Type="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:detail:ValidityInterval">
    <dss:Message xml:lang="en">The signing key is inside its static validity interval.</dss:Message>
   </dss:ValidDetail>
   <dss:ValidDetail Type="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:detail:IssuerTrust">
    <dss:Message xml:lang="en">The issuer of the given key is trusted.</dss:Message>
   </dss:ValidDetail>
   <dss:ValidDetail Type="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:detail:RevocationStatus">
    <dss:Message xml:lang="en">The signing key is not revoked.</dss:Message>
   </dss:ValidDetail>
  </dss:ProcessingDetails>
  <urn:X509CertificateInfo xmlns:urn="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:profiles:XSS">
   <urn:Attribute Name="urn:catcert:psis:certificateAttributes:Title">
    <urn1:AttributeValue xsi:type="xs:string" xmlns:urn1="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" >Càrrec de prova</urn1:AttributeValue>
   </urn:Attribute>
   <urn:Attribute Name="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:profiles:XSS:certificateAttributes:CertificatePolicies">
    <urn1:AttributeValue xsi:type="xs:string" xmlns:urn1="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" >1.3.6.1.4.1.15096.1.3.1.81.2.4</urn1:AttributeValue>
   </urn:Attribute>
   <urn:Attribute Name="urn:catcert:psis:certificateAttributes:CertificateType">
    <urn1:AttributeValue xsi:type="xs:string" xmlns:urn1="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" >Corporativo de persona física</urn1:AttributeValue>
   </urn:Attribute>
   <urn:Attribute Name="urn:catcert:psis:certificateAttributes:ClassificationLevel">
    <urn1:AttributeValue xsi:type="xs:integer" xmlns:urn1="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" >4</urn1:AttributeValue>
   </urn:Attribute>
   <urn:Attribute Name="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:profiles:XSS:certificateAttributes:IssuerDistinguishedName:commonName">
    <urn1:AttributeValue xsi:type="xs:string" xmlns:urn1="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" >EC-SAFP</urn1:AttributeValue>
   </urn:Attribute>
   <urn:Attribute Name="urn:catcert:psis:certificateAttributes:Department">
    <urn1:AttributeValue xsi:type="xs:string" xmlns:urn1="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" >Departament de prova</urn1:AttributeValue>
   </urn:Attribute>
   <urn:Attribute Name="urn:catcert:psis:certificateAttributes:issuerCA">
    <urn1:AttributeValue xsi:type="xs:string" xmlns:urn1="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" >EC-SAFP</urn1:AttributeValue>
   </urn:Attribute>
   <urn:Attribute Name="urn:catcert:psis:certificateAttributes:KeyOwnerNIF">
    <urn1:AttributeValue xsi:type="xs:string" xmlns:urn1="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" >00000000C</urn1:AttributeValue>
   </urn:Attribute>
   <urn:Attribute Name="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:profiles:XSS:certificateAttributes:KeyUsages">
    <urn1:AttributeValue xsi:type="xs:string" xmlns:urn1="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" >digitalSignature,nonRepudiation</urn1:AttributeValue>
   </urn:Attribute>
   <urn:Attribute Name="urn:catcert:psis:certificateAttributes:LegalEntityCIF">
    <urn1:AttributeValue xsi:type="xs:string" xmlns:urn1="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" >Q0000000C</urn1:AttributeValue>
   </urn:Attribute>
   <urn:Attribute Name="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:profiles:XSS:certificateAttributes:SubjectDistinguishedName:organizationName">
    <urn1:AttributeValue xsi:type="xs:string" xmlns:urn1="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" >Organització de prova</urn1:AttributeValue>
   </urn:Attribute>
   <urn:Attribute Name="urn:catcert:psis:certificateAttributes:professionalAssociations:ProfessionalAssociationInitials"/>
   <urn:Attribute Name="urn:catcert:psis:certificateAttributes:professionalAssociations:ProfessionalAssociationName"/>
   <urn:Attribute Name="urn:catcert:psis:certificateAttributes:professionalAssociations:ProfessionalAssociationNumber"/>
   <urn:Attribute Name="urn:catcert:psis:certificateAttributes:professionalAssociations:ProfessionalAssociationZone"/>
   <urn:Attribute Name="urn:catcert:psis:certificateAttributes:professionalAssociations:ProfessionalAssociationEmployeeNumber"/>
   <urn:Attribute Name="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:profiles:XSS:certificateAttributes:SerialNumber">
    <urn1:AttributeValue xsi:type="xs:integer" xmlns:urn1="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" >101517613294820238970587798414002567257</urn1:AttributeValue>
   </urn:Attribute>
   <urn:Attribute Name="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:profiles:XSS:certificateAttributes:SubjectDistinguishedName:commonName">
    <urn1:AttributeValue xsi:type="xs:string" xmlns:urn1="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" >CPISR-1 C Persona Física de la Peça de Proves</urn1:AttributeValue>
   </urn:Attribute>
   <urn:Attribute Name="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:profiles:XSS:certificateAttributes:SubjectDistinguishedName:givenName">
    <urn1:AttributeValue xsi:type="xs:string" xmlns:urn1="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" >Persona Física</urn1:AttributeValue>
   </urn:Attribute>
   <urn:Attribute Name="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:profiles:XSS:certificateAttributes:SubjectDistinguishedName:surname">
    <urn1:AttributeValue xsi:type="xs:string" xmlns:urn1="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" >de la Peça de Proves</urn1:AttributeValue>
   </urn:Attribute>
   <urn:Attribute Name="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:profiles:XSS:certificateAttributes:SubjectDistinguishedName:title">
    <urn1:AttributeValue xsi:type="xs:string" xmlns:urn1="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" >Càrrec de prova</urn1:AttributeValue>
   </urn:Attribute>
   <urn:Attribute Name="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:profiles:XSS:certificateAttributes:SubjectEmail">
    <urn1:AttributeValue xsi:type="xs:string" xmlns:urn1="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" >correue@catcert.cat</urn1:AttributeValue>
   </urn:Attribute>
   <urn:Attribute Name="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:profiles:XSS:certificateAttributes:SubjectPublicKeyAlgorithm">
    <urn1:AttributeValue xsi:type="xs:string" xmlns:urn1="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" >RSA</urn1:AttributeValue>
   </urn:Attribute>
   <urn:Attribute Name="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:profiles:XSS:certificateAttributes:Version">
    <urn1:AttributeValue xsi:type="xs:integer" xmlns:urn1="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" >3</urn1:AttributeValue>
   </urn:Attribute>
   <urn:Attribute Name="urn:catcert:psis:certificateAttributes:VinculatedCompanyCIF">
    <urn1:AttributeValue xsi:type="xs:string" xmlns:urn1="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" >Q0000000C</urn1:AttributeValue>
   </urn:Attribute>
   <urn:Attribute Name="urn:catcert:psis:certificateAttributes:VinculatedCompanyName">
    <urn1:AttributeValue xsi:type="xs:string" xmlns:urn1="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" >Organització de prova</urn1:AttributeValue>
   </urn:Attribute>
   <urn:Attribute Name="urn:catcert:psis:certificateAttributes:VinculatedPersonFullName">
    <urn1:AttributeValue xsi:type="xs:string" xmlns:urn1="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" >CPISR-1 C Persona Física de la Peça de Proves</urn1:AttributeValue>
   </urn:Attribute>
   <urn:Attribute Name="urn:catcert:psis:certificateAttributes:VinculatedPersonName">
    <urn1:AttributeValue xsi:type="xs:string" xmlns:urn1="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" >Persona Física</urn1:AttributeValue>
   </urn:Attribute>
   <urn:Attribute Name="urn:catcert:psis:certificateAttributes:VinculatedPersonNIForNIE">
    <urn1:AttributeValue xsi:type="xs:string" xmlns:urn1="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" >00000000C</urn1:AttributeValue>
   </urn:Attribute>
   <urn:Attribute Name="urn:catcert:psis:certificateAttributes:VinculatedPersonSurname">
    <urn1:AttributeValue xsi:type="xs:string" xmlns:urn1="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" >de la Peça de Proves</urn1:AttributeValue>
   </urn:Attribute>
  </urn:X509CertificateInfo>
 </dss:OptionalOutputs>
</dss:VerifyResponse>

A continuació, a la següent taula es detalla el sentit de cada atribut:

Title: Càrrec de la persona dins de l’organització
CertificatePolicies: OID del certificat
CertificateType: Tipologia de certificat
ClassificationLevel: Nivell de classificació de seguretat del certificat
IssuerDistinguishedName: Tipus de certificat dins de la CA
VinculatedCompanyCIF: CIF de l’empresa a la que pertany l’usuari
Department: Departament o organització a la qual pertany l’usuari
KeyOwnerNIF: NIF del propietari del certificat
KeyUsages: Utilització que se li pot donar al certificat
SerialNumber: Número de serie del certificat
commonName: Common Name del certificat
givenName: Nom de l’usuari propietari del certificat
surname: Cognoms
SubjectEmail: Mail de l’usuari propietari del certificat
SubjectPublicKeyAlgorithm: Algorisme de xifrat del certificat
Version: Versió certificat

Per últim, es copia a continuació un fragment de codi en llenguatge Java que mostra el procediment per accedir a la capçalera HTTP_GICAR_PSIS:

import java.io.*;
import java.util.zip.*;
import sun.misc.BASE64Decoder;
import javax.servlet.http.*;

HttpServletRequest httpRequest = /*Objecte request amb la petició autenticada*/

/*Obtenim la capçalera HTTP_GICAR_PSIS del “request”*/
String headerPSIS = httpRequest.getHeader(“HTTP_GICAR_PSIS”);


BASE64Decoder decoder = new BASE64Decoder();
/*Decodifiquem la capçalera en base 64 per obtenir el byte[ ] amb el zip que conté la resposta de PSIS*/
byte[] psisZip = decoder.decodeBuffer(headerPSIS);

/*Obtenim un ZipInputStream a partir del byte[ ]*/
InputStream bIn = new ByteArrayInputStream(psisZip);
ZipInputStream zipIn = new ZipInputStream(bIn);

/*Agafem la primera entrada del ZIP, només hi ha una*/
ZipEntry zipEntry = zipIn.getNextEntry();

/*Fem servir el buffer “bOut” per guardar el xml desenzipat*/
ByteArrayOutputStream bOut = new ByteArrayOutputStream();

int nRead;
byte[] data = new byte[1024];

/*Obtenim el contingut del zip i el copiem al buffer en blocs de 1024 bits*/
while ((nRead = zipIn.read(data, 0, data.length)) != -1) {
 bOut.write(data, 0, nRead);
}

bOut.flush();

/*En aquest punt tenim al buffer “bOut” el contingut xml de la resposta PSIS */